Programes de suport

Contractar suport

Indiqueu la següent informació per subscriure el vostre program de suport per al website desenvolupat per Aladetres

Informació bàsica sobre protecció de dades Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril (RGPD)
Aladetres, SCP
Contractació, gestió, prestació i facturació dels serveis de suport. +info
Consentiment de la persona interessada +info
Aladetres, SCP
Política de privacitat

 

QUALIFICACIÓ JURÍDICA

Els presents termes i condicions generals per als Treballs i Serveis s'apliquen a tots els treballs i serveis amb naturalesa de serveis de consultoria, configuració, programació, disseny, desenvolupament, parametrització i implementació en entorns web. prestats per Aladetres en el domini del Client i a petició d'aquest.

CONTINGUT DEL SERVEI DE MANTENIMENT

Servei d'atenció telefònica a consultes rebudes referents a la utilització del programari i que seran ateses directament per personal qualificat que coneix l'eina de gestió de continguts web desenvolupada per Aladetres.

 • Les es trucades seran ateses de dilluns a divendres de 9:00h a 13:00h.
 • Les trucades han de ser realitzades al telèfon 938 052 678 indicant el nom del domini en què s'allotja l'aplicació, persona de contacte, correu electrònic, telèfon i consulta.
 • En cas de no poder atendre el dubte al moment aquesta serà reportada per a la seva resolució dins el termini estipulat i sempre que no requereixi una ampliació o millora de programació (veure punt Serveis d'assistència tècnica d'anàlisi i programació).
 • La resposta a la consulta es durà a terme per telèfon o per correu electrònic a l'adreça indicada.

Servei Help Desk de resolució d'incidències des del Gestor de continguts del website del client:

 • Les consultes o peticions via Help Desk poden ser reportades les 24 hores del dia des de l'opció del mateix nom al menú de l'Apartat d'administració del site, facilitant tots els detalls possibles de la incidència o consulta.
 • La consulta o petició serà reportada per a la seva resolució dins el termini estipulat. En cas que correspongui a una millora funcional considerada fora de garantia s'informarà al client dels costos de temps i econòmics tenint en compte la priorització de la tasca sobre altres intervencions segons s'exposa en el punt 3.
 • La resposta a la consulta es durà a terme per telèfon o per correu electrònic a l'adreça de resposta.

Servei d'Assistència tècnica d'anàlisi, programació a mida, manteniment de continguts i altres tasques relacionades per a la resolució d'incidències o propostes notificades fora de pressupost de desenvolupament inicial i de la garantia, com ara manteniments o adaptacions de codi, nous dissenys, redacció de continguts, formació, desplaçaments, etc. que es valoraran segons tarifa/h subscrita. Inclou la producció en mode PRIORITARI, això és priorització de les tasques sol·licitades per clients subscriptors del manteniment per davant dels que no el tinguin subscrit. Exemples de tasques habituals que impliquen un cost:

 • Serveis d'anàlisi, consultoria i desenvolupament de noves aplicacions, solucions integrades, enginyeria de programari per a noves funcions o mòduls en l'aplicació web i que requereixin un estudi previ de viabilitat.
 • Inervenciones derivades de canvis en els navegadors, proveïdors d'internet (hosting) i qualsevol generada per terceres parts.
 • Serveis anàlisi, consultoria i desenvolupament d'adaptacions de codi i / o modificació de bases de dades sota demanda del client per optimitzar o adaptar l'aplicació en producció desenvolupada per Aladetres i que no representi una variació sobre la funcionalitat principal dels mòduls en funcionament.
 • Creativitat i disseny gràfic del lloc web (layout) mantenint la funcionalitat original de l'aplicació en producció.
 • Consultoria estratègica i gestió de campanyes online
 • Serveis fotogràfics, adquisició de drets sobre imatges, serveis de traducció o correcció, copy i redacció de textos, lloguer d'equips, contractació de mitjans, despeses d'enviament i desplaçaments.
 • Formació, manteniments, digitalització i publicació de continguts no relacionats amb el funcionament de l'aplicació com ara:
  • Formació sobre ús de l'aplicació
  • Creació de documents en format digital (PDF, DOC, XLS, etc.).
  • Digitalització de textos facilitats pel client.
  • Càrrega de dades addicionals facilitades en format digital.
  • Moderació de fòrums, enquestes o jocs en línia.
  • Altres serveis que no impliquin una presa de decisions sobre les tasques a realitzar.

Exclusions de la garantia. S'exclouen explícitament de la garantia:

 • Incidències o errors derivats de la modificació de l'aplicació per part de terceres persones no pertanyents a l'equip de Aladetres.
 • Incidències o errors derivats per la manipulació de dades per una via diferent a l'establerta en les aplicacions.
 • Incidències derivades de l'evolució dels navegadors d'internet, o les generades per actualitzacions dels servidors de hosting (ISP)

Serveis de backup. Aladetres mantindrà una còpia amb les últimes modificacions publicades del codi font a disposició del client davant de possibles incidències relacionades amb la pèrdua de fitxers de l'aplicació. S'exclouen els continguts i les bases de dades.

Ampliació de garantia El contracte dóna dret al client a que la garantia derivada de les intervencions i desenvolupaments de Aladetres sigui per termini il·limitat durant la seva vigència. És a dir qualsevol incidència funcional imputable a Aladetres serà esmenada sense cost d'intervenció per al client.

DESPLAÇAMENT DEL PERSONAL

Els serveis de manteniment contractats es realitzaran a les instal·lacions de Aladetres, encara que excepcionalment, el personal de la mateixa pot desplaçar-se al domicili del client per a tasques d'importació de dades, formació, etc. que no estan inclosos en el present contracte de manteniment i que hauran de ser valorats segons figura en el quadre de tarifes de www.aladetres.com/suport.

La relació entre les parts té exclusivament caràcter mercantil, i no hi ha vincle laboral entre el client i el personal de Aladetres.

PREU I FORMA DE PAGAMENT

El pagament de la quota serà efectuat trimestral o anualment segons elecció realitzada en el contracte en les següents dates de facturació:

 • Quotes trimestrals: cada 5 de gener 5 d'abril 5 de juliol i 5 d'octubre (en cas d'alta fora d'aquestes dates serà regularitzat a trimestres naturals).
 • Quotes anuals: cada dia 5 del mes d'alta.

La baixa del contracte no donarà dret a l'abonament de la part proporcional no disposada de l'últim període meritat. Els preus dels Serveis figuren en capçalera d'aquesta pàgina. La modificació a l'alça dels preus serà pubicada al web de Aladetres prèviament a la seva entrada en vigor. El pagament del manteniment es realitzarà únicament via domiciliació o transferència en el compte de càrrec consignada. Aquest contracte tindrà validesa sempre que el client es trobi al corrent en el pagament del mateix. Per cada devolució bancària que es produeixi per causes imputables al client, Aladetres cobrarà una tarifa addicional de 12,00 €.

DURADA DEL CONTRACTE

Aquest contracte tindrà una vigència mínima d'un any, es prorrogarà automàticament per anys naturals. S'extingirà a petició per escrit de qualsevol de les parts amb un preavís de trenta dies o per les causes generals establertes en la legislació aplicable, i en especial per incompliment de les obligacions derivades d'aquest escrit.

EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

Aquest contracte s'extingirà per les causes generals establertes en el Codi Civil i en el Codi de Comerç. L'extinció anterior a la durada mínima d'un any i en el cas de pagament de quotes inferiors a l'anualitat, donarà dret a Aladetres a reclamar al client la quota equivalent fins a la finalització del contracte fins a la seva data de caducitat. L'impagament de la quota impliqués automàticament l'extinció del contracte.

PROTECCIÓ DE DADES

En aquells casos en què Aladetres, en virtut dels presents termes i condicions sigui assignat encarregat de tractament per dur a terme els treballs i serveis encomanats i pogués tenir accés a les Dades de Caràcter personal, s'obliga a:

 • No aplicar, ni utilitzar, ni revelar les dades de caràcter personal amb fins diferents dels que es deriven dels treballs i servei sol·licitats.
 • No comunicar ni permetre l'accés a les Dades de Caràcter Personal a cap tercer, llevat d'aquells empleats i col·laboradors que no puguin complir les seves obligacions sense tenir accés als mateixos. Aquestes persones han de obligar-se a mantenir el caràcter confidencial. Amb excepció única a la prohibició assenyalada en el paràgraf anterior, Aladetres s'obliga a no comunicar a tercers les dades, llevat que la comunicació es realitzés a favor de persones físiques o jurídiques que contribuïssin al compliment de l'encàrrec.
 • No subcontractar la prestació dels serveis que impliquin tractament de dades de caràcter personal sense el consentiment del Client.
 • Destruir o eliminar les Dades de Caràcter Personal o qualssevol suports o documents en què aquests s'incorporin a la finalització dels treballs o per requeriment exprés i per escrit del Client.
 • Això no obstant, el previst en el paràgraf anterior, Aladetres podrà conservar les dades i informació tractada, degudament bloquejades, en el cas que es puguin derivar responsabilitats de la seva relació amb el Client.
 • Les obligacions derivades de la present estipulació s'extingiran en el moment en que les Dades de Caràcter Personal hagin estat completament esborrats o eliminats dels equips i sistemes d'emmagatzematge de dades de Aladetres o d'alguna manera, destruïts o convertits en inaccessibles.

Aladetres es compromet a adoptar, actualitzar i mantenir les mesures organitzatives i tècniques que estimi necessàries per garantir la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal, impedint qualsevol alteració, pèrdua, tractament, processament o accés no autoritzat.

CONFIDENCIALITAT

Els termes d'aquest contracte, així com aquella informació que les parts adquireixin en virtut de la celebració del present contracte són de naturalesa confidencial.

Cap de les parts podrà revelar, comunicar, difondre, distribuir, emmagatzemar la Informació confidencial, ni en tot ni en part, ni transformar-la, ni aplicar-la a cap fi diferent dels previstos en aquesta clàusula, ni per si ni per cap tercer, sense el previ consentiment de l'altra, amb excepció de les comunicacions als assessors financers i / o jurídics de cadascuna de les parts i d'aquelles efectuades dins del compliment d'obligacions legals o demandes d'informació efectuades per les autoritats administratives o judicials competents.

Les parts seran responsables, que totes les persones que tinguin accés a la informació confidencial respectin la confidencialitat de la informació, així com dels danys i perjudicis causats pel mal ús o revelació d'aquesta informació. A la terminació dels Treballs i Serveis sol·licitats cada part destruirà o retornarà a l'altra part la informació confidencial a requeriment de l'altra part.

FUR I TRIBUNALS

Per resoldre totes les divergències poguessin sorgir com a conseqüència de la interpretació i execució del present contracte, ambdues parts se sotmetran a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals d'Igualada (Barcelona), renunciant expressament al seu fur propi, de ser un altre.

 

Al final del període de garantia de 90 dies tens diferents opcions per ampliar-la i per demanar-nos intervencions de disseny, suport, formació i assessorament a un preu més econòmic i amb terminis d'atenció prioritaris. 

Les modalitats, serveis i tarifes de suport són les següents:

 

Suport general projectes a mida

 0 €/any

SENSE SUPORT

Sense garantia

Suport Help Desk o telefònic amb cost de 30' per Disposició Mínima de Servei

Sens termini màxim intervenció.

Tarifa intervenció: 54 €/h180€/any

PLA BÀSIC

Garantia permanent

Suport via HelpDesk i telefònic.

Termini intervenció 72h

10% dte s/tarifa intervenció

Actualitzacions minor puntuals 125€/u
Actualitzacions major segons projecte140€/trim o 500 €/any

PLA AVANÇAT

Garantia permanent

Suport via HelpDesk i telefònic

Termini intervenció 48h

20% dte s/tarifa intervenció

Actualitzacions minor trimestrals 0€/u
Actualitzacions major segons projecte

 

 

Manteniment preventiu Wordpress

 270 €/any

PLA WP BASIC

Actualitzacions nucli WordPress
Actualitzacions de Temes i Plugins*
Informe mensual d'accions

Suport tècnic < 72h
10% dte s/tarifa intervenció

 


 180€/trim o 700€/any

PLA WP AVANÇAT

Actualitzacions WordPress
Actualitzacions de Tema i Plugins*
Informe mensual d'accions

Còpies de seguretat (Backup BD)
Test de navegació segura
Anàlisi vulnerabilitats WP
Monitorització de temps activitat
Revisió d'enllaços trencats
Analytics de pàgina 

Inclou 3h/trim d'actualitzacions
Suport tècnic < 48h
10%
dte s/tarifa intervenció

El més sol·licitat390 €/trim o 1.500€/any

PLA WP PREMIUM

Actualitzacions WordPress 
Actualitzacions de Temes i Plugins*
Informe mensual d'accions

Còpies de seguretat (Backup BD)
Test de navegació segura
Anàlisi vulnerabilitats WP
Monitorització de temps activitat
Revisió d'enllaços trencats
Analytics de pàgina

Anàlisi de velocitat
Malware scanner

Optimització de velocitat WPRocket
Vàlid per a Woocommerce

Inclou 4h/trim d'actualitzacions continguts
Suport tècnic < 48h

20% dte s/tarifa intervenció


*Inclou actualitzacions DIVI / No inclou Woocommerce / No inclou subscripció a plugins prèmium

 

manteniment preventiu informe aladetres

 

HOSTING PER A LA TEVA WEB

Afegeix a qualsevol pla un servei de hosting web per 90€/any*

*No inclou domini

Disposem del nostres servidors propis administrats que utilitzem per allotjar els projectes que realitzem als nostres clients.

HOSTING WEB

2GB espai en disc SSD
Amb PHP 8 i MySQL
Certificat SSL
Backups diaris
Usuaris FTP il·limitats
Tràfic il·limitat
Constructor DVI 


Desplaçaments de personal: 1,80 €/km de distància des d'Igualada. DMS = Disposició Mínima de Servei: 30' per atenció i anàlisi de resolució. Horari de treball: dilluns a divendres de 9,00 - 13,00 i de 15,00 - 19,00. Horari de recepció de trucades: 9,00 a 13,00h. Formulari de Help Desk disponible 24h en el vostre gestor de continguts. Les peticions amb una càrrega de treball superior a 3h requereix aprovació prèvia de pressupost per iniciar la seva realització.

/ Agència web

 hola@aladetres.com -  Contacte
 +34 938 052 678 - dl a dv de 9 a 13h

08700 - Igualada, Barcelona, CAT